Міжнародна академічна мобільність

Бюджет напряму — 620 050 грн.

Координатор напрямку — Орєхова Тетяна Вікторівна, проректор з навчально-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків.

Мета напряму: розширення та поглиблення адресних напрямів співпраці із європейськими ВНЗ та установами, започаткованих у рамках попереднього проекту з метою подальшої інтеграції університету до міжнародного науково-освітнього простору

Завантажити план реалізації

Проблеми, на вирішення яких спрямований проект:

 • несистемна інтегрованість університету до європейського освітнього та наукового простору,
 • недостатня участь студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу та співробітників університету в програмах академічної мобільності;
 • необхідність підвищення міжнародного рейтингу університету;
 • потреба в підвищенні результативності міжнародної фандрайзингової діяльності університету;
 • недостатня забезпеченість освітніх програм курсами, які викладаються англійською мовою, що є важливим чинником інтеграції університету до європейського освітнього простору.

Очікувані результати від реалізації проекту:

 • підвищення позицій університету в міжнародних рейтингах;
 • залучення коштів міжнародної технічної та фінансової допомоги міжнародних організацій до відновлення базових умов функціонування університету та розвитку його наукового-освітнього потенціалу;
 • підтримка наявних і розробка нових програм академічної мобільності з ВНЗ Європи;
 • підтримка наукового обміну та розвитку спільних наукових досліджень професорського-викладацького складу ДонНУ з європейськими партнерами;
 • залучення студентів, аспірантів, викладачів та співробітників університету до програм підвищення кваліфікації, стажувань, «включеного навчання»; розширення можливостей наукового обміну, запровадження спільних наукових досліджень та апробації наукових результатів на міжнародних конференціях;
 • підвищення доступу студентів та аспірантів університету до світових наукових здобутків, навчальних курсів і програм через залучення провідних іноземних викладачів і науковців до навчального процесу в університеті;
 • підвищення рівня володіння англійською мовою викладачів та співробітників університету шляхом продовження мовних курсів підготовки для слухачів із рівнем володіння мовою В1-В2;
 • розширення переліку англомовних освітніх програм та курсів.

Етапи реалізації напряму:

Етап І: 01 травня 2016 року — 31 серпня 2016 року

 • прийом делегацій ВНЗ-партнерів, міжнародних організацій, посольств зарубіжних країн в Україні;
 • проведення попередньої роботи із Посольством Франції в Україні щодо поглиблення співпраці з ВНЗ Франції.
 • підготовка та видання англомовних презентаційних матеріалів університету;
 • здійснення робочих візитів до ВНЗ Польщі та Словаччини з метою поглиблення співпраці, а також перемовин щодо участі у спільних науково-дослідних проектах;
 • організація співпраці університету з міжнародними партнерами в галузі дистанційної освіти.
Етап ІІ: 01 вересня 2016 року — 30 грудня 2016 року:
 • продовження роботи спеціальних курсів підготовки з англійської мови для викладачів університету;
 • прийом делегацій ВНЗ-партнерів, міжнародних організацій, посольств іноземних держав в Україні;
 • службові відрядження з метою підтримки та розширення контактів із провідними іноземними ВНЗ-партнерами, міжнародними організаціями, донорами;
 • продовження співпраці з університетами Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини;
 • початок реалізації програми академічної мобільності з ВНЗ Польщі та Словаччини;
 • організація робочих візитів візиту робочої групи до університетів-партнерів з метою підписання Угоди про співпрацю, розробки спільних проектів в рамках програми Erasmus+;
 • початок реалізації практичних кроків із встановлення співробітництва з університетами Франції. Запрошення викладачів для викладання курсів лекцій для студентів ДонНУ. Робочі візити груп представників ДонНУ з метою узгодження планів по робoті в рамках програми Erasmus+, а також обговорення програми подвійних дипломів;
 • залучення до навчального процесу в університеті викладачів із Угорщини, Польщі, Литви, Словаччини, Болгарії, Франції;
 • організація постійного методичного семінару з фандрайзингу для викладачів і співробітників ДонНУ.

Результати напряму:

 • отримання додаткової матеріально-технічної та освітньо-методичної фандрайзингової підтримки ДонНУ;
 • надання стипендій студентам університету на участь у програмах включеного навчання у ВНЗ-партнерах;
 • залучення викладачів іноземних ВНЗ-партнерів до навчального процесу в університеті;
 • закінчення англомовної підготовки слухачів англійської мови, проведення внутрішнього екзамену.
Ċ
Катерина Смирнова,
1 черв. 2016 р., 05:50